banner - Každý by se měl umět postarat o své odpady!

Legislativa na úseku odpadového hospodářství

Základním účelem právní úpravy nakládání s odpady je ochrana prostředí před negativním působením odpadů a účelné využívání přírodních zdrojů.

V současné době platí komplexní Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (účinný od 1.1.2002) ve znění pozdějších změn a novel. Tento zákon byl již několikrát novelizován a další změny jsou projednávány (Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, Zákon č. 275/2002 Sb., o způsobech platby za komunální odpad, Zákon č. 320/2002 Sb., o převodu kompetencí bývalých okresních úřadů, Zákon č. 167/2004 Sb., Zákon č.188/2004 Sb., - euronovela, Zákon č. 317/2004 Sb., o hnojivech, Zákon č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem).

Zákon o odpadech je rozveden prováděcími předpisy, které jsou postupně novelizovány:

 • vyhláškou č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se vyhlašuje Katalog odpadů a další seznamy odpadů
 • vyhláškou č. 382/2001 Sb., o použití upravených kalů z ČOV na zemědělské půdě
 • vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • vyhláškou č. 384/2001 Sb., o látkách typu PCB
 • vyhláškou č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratých zálohovaných obalů
 • vyhláškou č. 237/2002 Sb., o podrobnostech zpětného odběru použitých výrobků
 • vyhláškou č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
 • vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
 • vyhláškou č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi
 • vyhláškou č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 • vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků a o způsobu vedení jejich evidence
 • vyhláškou č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů
 • vyhláškou č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech
 • vyhláškou č. 465/2013 Sb., o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik
 • vyhláškou č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
 • nařízením vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrabé druhy vratných zálohovaných obalů
 • nařízením vlády č. 197/2003 Sb., kterým se vyhlašuje Plán odpadového hospodářství České republiky (závazná část POH)
 • nařízením vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 - 2024

Obecně závaznou vyhláškou Pardubického kraje č. 1/2004 ze dne 29.4.2004 byla vyhlášena závazná část Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje s účinností od 1.7.2004 (upravena vyhláškou č. 4/2010 ze dne 16. 9. 2010). Aktuální Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje naleznete zde.

Stanoviska a odpovědi MŽP na nejčastější dotazy k vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Ke ztažení uveřejňujeme dopis MŽP ČR, který obsahuje stanoviska a odpovědi na nejčastější dotazy k vyhlášce č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen "nová vyhláška").

Dokument ve wordu je ke ztažení ZDE.