banner - Každý by se měl umět postarat o své odpady!

Soutěž obcí Pardubického kraje v třídění odpadů

Pravidla a hodnotící kritéria

Krajský úřad Pardubického kraje ve spolupráci s AOS EKO-KOM a.s., v rámci naplňování cílů POH kraje a ve snaze motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných a nebezpečných složek komunálních odpadů, vyhlašuje již VIII. ročník soutěže obcí Pardubického kraje v třídění odpadů, pod názvem „O perníkovou popelnici 2014“. V rámci tohoto ročníku byly zařazeny nové kategorie ve spolupráci s kolektivními systémy ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL s.r.o. Slavnostní vyhlášení konečných výsledků celé soutěže proběhne nejpozději do 30. 5. 2015.

I/ OBDOBÍ

Soutěž byla vyhlášena na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

II/ ÚČAST

Soutěž je určena pro všechny obce Pardubického kraje.

III/ KATEGORIE

Pro potřeby soutěže jsou účastníci rozděleni do tří skupin podle velikosti obce:

a) do 300 obyvatel

b) od 301 do 2 000 obyvatel

c) nad 2 001 obyvatel

IV/ ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

 • absolutní vítěz

 • skokan roku

 • ceny kolektivních systémů ASEKOL a ELEKTROWIN

V/ HLAVNÍ SOUTĚŽNÍ KRITERIA

 • celková výtěžnost sběru papíru, plastů, bílého skla, barevného skla a nápojových kartonů v roce 2014 v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg /obyvatel),

 • efektivita sběru papíru, plastů, skla bílého, skla barevného a nápojových kartonů v roce 2014 hodnocená dle metodiky EKO-KOM (měrná objemová hmotnost odpadu),

 • celková výtěžnost sběru nebezpečných odpadů v roce 2014 v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel),

 • zapojení obce do kolektivního systému pro zpětný odběr vysloužilých elektrických a elektronických zařízení v roce 2014 (přímo nebo prostřednictvím svozové společnosti),

 • zavedení systému sběru bioodpadů z veřejných ploch a z domácností a nakládání se stavebním odpadem

VI/ ZPŮSOB HODNOCENÍ

Hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou kategorii zvlášť. Pro zvláštní ocenění jsou vypsána samostatná hodnotící kritéria i kategorie.

VII/ HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH KRITÉRIÍ

 • Pro vyhodnocení výtěžnosti sběru a efektivity obsluhy nádob a pytlů při sběru papíru, plastů, skla bílého, skla barevného a nápojových kartonů budou použita data ze systému společnosti EKO-KOM, a.s.

 • Pro vyhodnocení výtěžnosti sběru nebezpečných odpadů budou použity údaje z dotazníků, které jsou obcím pro hodnocení soutěže rozesílány.

 • Zapojení obce do kolektivního systému pro zpětný odběr vysloužilých elektrických a elektronických zařízení bude hodnoceno na základě údajů z dotazníků, kdy kritériem je, zda obec přímo, nebo prostřednictvím svozové firmy, organizuje zpětný odběr vyřazených elektrických a elektronických zařízení (EEZ), tzn., je zapojena do některého kolektivního systému.

Poznámky k hodnocení

Všechny obce Pardubického kraje obdrží elektronicky nejpozději do konce ledna 2015 soutěžní dotazník pro sběr dat k vyhodnocení soutěže. Tento dotazník bude také k dispozici na internetových stránkách www.ekontejnery.cz. Soutěžní dotazník lze zaslat poštou, faxem nebo e-mailem organizátorovi soutěže nejpozději do 27. února 2015:

EKO-KOM, a.s.

Ing. Milan Křehlík

Bartolomějská 90
530 01  Pardubice
e-mail: .

Dotazníky, které budou doručeny po tomto termínu, nebude možné zařadit do vyhodnocení výsledků soutěže.

Celkový výsledek bude počítán z dílčích hodnocení jednotlivých kritérií:       

 • Výsledek prvního kritéria bude stanoven součtem dosažených pořadí ve sběru jednotlivých komodit za celý kalendářní rok. Tímto se rozumí samostatné vyhodnocení výsledků ve sběru papíru, plastů, skla bílého, skla barevného, nápojových kartonů (kg/obyvatele). Toto vyhodnocení bude prováděno navíc v každém čtvrtletí.

 • Výsledek druhého kritéria bude stanoven součtem dosažených pořadí v hodnocení obslouženého objemu nádobového a pytlového sběru jednotlivých komodit za celý kalendářní rok. Tímto se rozumí samostatné vyhodnocení efektivity sběru papíru, plastů, skla bílého, skla barevného, nápojových kartonů (kg/m3). Toto vyhodnocení bude prováděno navíc v každém čtvrtletí.

 • Výsledek třetího kritéria bude stanoven součtem celkového dosaženého pořadí v sebraném množství nebezpečných odpadů skupiny 20 (vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů) v přepočtu na jednoho obyvatele (kg/obyvatele/rok).

 • Výsledek čtvrtého kritéria bude stanoven hodnocením zapojení obce do systému zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení (EEZ) od občanů. Hodnoceno bude pouze zapojení obce, množství zpětně odebraných zařízení hodnoceno nebude.

 • Výsledek pátého hodnotícího kritéria bude stanoven podle celkového množství sebraných kilogramů bioodpadu na obyvatele v obci. Také bude hodnoceno, zda v obci probíhá separovaný sběr komunálního bioodpadu a množství obyvatel provádějící domácí kompostování.

Po vyhodnocení výše uvedených kritérií proběhne u prvních 5 obcí průběžného pořadí v každé kategorii, posouzení systému nakládání s odpady v obci příslušnými svozovými firmami. K tomuto posouzení bude přihlíženo při závěrečném vyhodnocení soutěže. 

 

VIII/ ODMĚNY

Na základě výsledků jednotlivých kritérií uvedených v části V. a po vyhodnocení dle části VI. budou ve všech kategoriích vyhlášena první tři místa a odměněna takto:

 • 1. místo  80.000,-Kč

 • 2. místo  45.000,-Kč

 • 3. místo  25.000,-Kč  

Ocenění „Absolutní vítěz“ a „Skokan roku“    

 • Absolutní vítěz – v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Vyhodnocena bude obec s nejlepším součtem hodnocení dílčích kritérií.

 • Skokan roku - v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Skokanem roku bude vyhlášena obec, která zaznamená nejvyšší rozdíl bodového hodnocení celkového výsledku mezi rokem 2013 a 2014. V případě rovnosti bodů, o vítězi rozhodne celkové umístění v pořadí.
  Skokan roku získá finanční odměnu ve výši 20.000,- Kč.

 

IX/ CENA KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ASEKOL

Samostatně v rámci zpětného odběru elektrozařízení budou samostatně vyhodnocena 1. místa ve třech kategoriích obcí stanovených pro kolektivní systém ASEKOL. O cenu společnosti ASEKOL mohou soutěžit pouze obce zapojené v systému ASEKOL (tj. obce, které mají platnou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s provozovatelem kolektivního systému společnosti ASEKOL s.r.o.).

Kritéria a hodnocení:

 • nejvyšší dosažená výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení v roce 2014 ve skupinách 3, 4, 7, 8 a, 9 (dle přílohy č. 7 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech) včetně televizorů a počítačových monitorů v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok),

 • do hodnocení budou zahrnuty pouze obce, které v rámci zpětného odběru elektrozařízení v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 odevzdají televizory a počítačové monitory bez rozdílu technologie, ale současně v daném období odevzdají i ostatní elektrozařízení / elektroodpady dle č. I odst. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (s výjimkou televizorů a počítačových monitorů),
 • do hodnocení bude započítán celkový výsledek výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení odebraných od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v obci a odevzdaných společnosti ASEKOL,

 • pro vyhodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení budou použita data ze systému společnosti ASEKOL s.r.o.

Obce na prvních místech v každé kategorii budou odměněny takto:

 • do 2 000 obyvatel 5 000,- Kč

 • do 5 000 obyvatel 10 000,- Kč

 • od 5 001 obyvatel 15 000,- Kč

 

 • Speciální odměna kolektivního systému ASEKOL – získá obec, která dosáhne nejvyšší výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení v roce 2014 ve skupinách 3, 4, 7, 8 a 9 (dle přílohy č. 7 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech) s výjimkou televizorů a počítačových monitorů v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok). Vítězná obec získá finanční odměnu ve výši 10 000 Kč. Finanční odměny jsou v plné výši poskytovány společností ASEKOL, s.r.o.

 

X/ CENA KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ELEKTROWIN

V rámci zpětného odběru elektrozařízení budou samostatně vyhodnocena první místa ve dvou kategoriích obcí stanovených pro kolektivní systém ELEKTROWIN. O cenu společnosti ELEKTROWIN mohou soutěžit pouze obce, které mají se společností ELEKTROWIN a.s., jako provozovatelem  kolektivního systému pro elektrozařízení skupin 1, 2 a 6, uzavřenou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.

Kritéria a hodnocení:

 • nejvyšší dosažená výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení v roce 2014 ve skupinách 1, 2 a 6 (velké a malé domácí spotřebiče a elektrické a elektronické nářadí dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb., s výjimkou chlazení, tedy podskupin 1. 1. – 1. 4.) v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok)

 • do hodnocení bude započítán celkový výsledek výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení odebraných od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v obci a odevzdaných ke zpětnému odběru do systému provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.

 • pro vyhodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení budou použita data z informačního systému provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.

Obce na prvních místech v každé kategorii budou odměněny takto:

 • do 1500 obyvatel 20.000,- Kč

 • nad 1500 obyvatel 20.000,- Kč

 • Speciální odměna kolektivního systému ELEKTROWIN – „Nejvyšší výtěžnost WINTEJNERU VMS“ - získá obec, která dosáhne nejvyšší výtěžnosti zpětného odběru velkých a malých spotřebičů prostřednictvím Wintejneru v roce 2014 v přepočtu na obyvatele obce (kg/obyvatel/rok). Vítězná obec získá finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.

Ceny budou zástupcům obcí předány na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Místo a čas konání ceremoniálu budou včas oznámeny. Tyto finanční prostředky budou účelově vázány a obec je může použít na úhradu nákladů spojených s oblastí nakládání s odpady, projektů v oblasti ochrany životního prostředí anebo k úhradě jiných nákladů vázaných k těmto oblastem.   

Finanční prostředky budou poskytnuty organizátorem soutěže, tj. Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje s výjimkou cen ASEKOL, které budou poskytnuty přímo společností ASEKOL. s.r.o.

Organizátor soutěže si vymezuje právo na změnu podmínek soutěže, zrušení soutěže a vyloučení města nebo obce v případě porušení pravidel.

Archiv výsledků z let 2008 - 2013 najdete zde.