banner - Každý by se měl umět postarat o své odpady!

Evropská komise dnes schválila operační program České republiky Životní prostředí s rozpočtem více než 3,1 miliardy eur, 2,6 miliardy eur budou poskytnuty z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti.

Program bude představovat klíčový nástroj k provádění národních environmentálních strategií v České republice. Přináší soubor konkrétních opatření, jež přispějí ke zkvalitnění života občanů ČR a podpoří přechod ke konkurenceschopnější a nízkouhlíkové ekonomice účinně využívající přírodní zdroje. Investice do zvyšování kvality vody a ovzduší, protipovodňové ochrany, rozšiřování možností využití odpadů a do zachování přírodního bohatství budou mít nejen pozitivní dopad na každodenní život více než 10 milionů českých občanů, ale podpoří rovněž podnikatelské prostředí.

Ministr životního prostředí Richard Brabec k tomu říká: „Operační program Životní prostředí pro nové programové období 2014–2020 v gesci MŽP se stal hned druhým programem, který k čerpání schválila Evropská komise. Považuji to za obrovský úspěch.  MŽP již minulý týden vyhlásilo tzv. avíza výzev nového programového období na ekologické projekty v celkovém objemu téměř 8 miliard Kč. Náš program je tedy, co se týče připravenosti pro žadatele, na špici všech operačních programů. Momentálně už běží přípravy na jednání Monitorovacího výboru OPŽP, které proběhne v polovině června, tak abychom ostré výzvy mohli vyhlásit ihned po tomto jednání a příjem žádostí spustit už od 14. srpna tohoto roku.“

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na končící OPŽP 2007–2013. Pro žadatele je v něm přichystáno téměř 2,637 miliardy eur (72 mld. Kč). V novém programovém období lze získat finanční podporu v některé z následujících oblastí:

1. zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,

2. zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,

3. odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,

4. ochrana a péče o přírodu a krajinu,

5. energetické úspory.

Více informací o novém OPŽP 2014–2020 najdete na internetových stránkách: http://www.opzp.cz/o-programu/.

Avíza výzev pro nové programové období OPŽP najdete na webu: http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/796/avizo-vyzev-2014-2020/.

Souvislosti

Evropská komise schválila dne 26. srpna 2014 dohodu o partnerství s Českou republikou, v níž je stanovena strategie k optimálnímu využívání evropských strukturálních a investičních fondů v ČR v období 2014–2020 (IP-14-947).

Zdroj: www.odpady-online.cz