banner - Každý by se měl umět postarat o své odpady!

Základní informace

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007 – 2013. Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 2,637 miliardy eur. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4.

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

Rozdíly OPŽP oproti období 2007 – 2013

Větší důraz na strategické ukotvení a soustředění podpory na klíčové projekty z hlediska klíčových potřeb ČR, větší důraz na podporu udržitelných forem dopravy a snižování negativních vlivů dopravy na ŽP, větší důraz na využití integrovaných přístupů k řešení dopravních problémů ve městech.

Oproti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. V období 20014 – 2020 můžete získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí:

 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu,

Prioritní osa 5: Energetické úspory.

 

Kdo může žádat o dotaci

Žadatelem o přidělení příspěvku na ekologické projekty se může stát téměř každý. Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 - 2020.

Výše podpory

Dotace může dosahovat max. 85  % z celkových způsobilých výdajů na projekt. U všech projektů je podmínkou vlastní spolufinancování. Příjemci mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace projektu na vystavené a dodavatelům neuhrazené faktury vystavené po 1.1.2014. Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu i žádosti.

Jak postupovat, pokud žádáte o dotaci

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete na webových stránkách OPŽP, případně kontaktujte Regionální rozvojovou agenturu Pardubického kraje (.). Všechny dokumenty k operačnímu programu jsou k dispozici zde.