banner - Každý by se měl umět postarat o své odpady!

Nakládání s odpadem v Pardubickém kraji


Separační (sběrné) dvory jsou zařízení sloužící k bezplatnému odložení odpadu, který nelze uložit do běžných odpadových nádob. Dále je zde možné odložit odpad vytříděný z běžného domovního odpadu, který lze dále zpracovat jako druhotnou surovinu.

Na separačních dvorech mohou občané v průběhu celého roku, po předložení dokladu o úhradě poplatku za svoz domovního odpadu (nebo po předložení platného občanského průkazu s místem trvalého bydliště v místě lokalizace separačního dvoru), zdarma odložit následující druhy vytříděného odpadu do celkového objemu 200 kg od občana za týden:

  • sklo, plastový a kovový odpad a na některých sběrných dvorech papírový odpad
  • kompostovatelný odpad (zeleň ze zahrádek, listí, větve, dřevěný odpad, aj.; může existovat limit na osobu/měsíc)
  • stavební demoliční odpad (čistá stavební suť do 300 kg za měsíc)
  • velkoobjemový odpad z domácností (starý nábytek, matrace, koberce a jiné zařízení)
  • vyřazené chladničky, mrazničky a televizory
  • olověné akumulátory (autobaterie z osobních automobilů) a galvanické články
  • pneumatiky z osobních automobilů bez disků (odběr může být zpoplatněn, např. 25 Kč/ks, nebo limitován množstvím odevzdaných pneumatik/rok)
 
V některých separačních dvorech je možné bezplatně odevzdat nebezpečný komunální odpad (např. zářivky, baterie, rozpouštědla apod.) - viz. informace k jednotlivým sběrným dvorům v Pardubickém kraji.
 

Na separační dvory je zakázáno odkládat odpad vzniklý při podnikatelské činnosti. V okolí Pardubic je možno tento odpad odkládat (po dohodě) za poplatek na překladišti odpadů Dražkovice: Po - Pá: 6,30 - 15,00 hod.

 

Podmínky sběru jednotlivých druhů odpadů se mezi separačními dvory mohou lišit!