V letech 2014 až 2020 bylo možné žádat o dotační podporu na projekty zaměřené na odpadové hospodářství v rámci Operačního programu Životní prostředí, konkrétně pak v prioritní ose 3. Takovýchto projektů lze vyjmenovat celou řadu. Mezi nejčastěji realizované akce patřila modernizace či výstavba sběrných dvorů, re-us center, podpora intenzifikace třídění odpadů či rekultivace starých ekologických zátěží.

Jednotlivé projekty a jejich žádosti o dotaci se předkládají do výzev, které vypisuje Ministerstvo životního prostředí České republiky. Každá výzva má svá pravidla a parametry (např. stanovenou maximální výši dotace). O dotaci mohou žádat jak veřejnoprávní, tak i soukromoprávní subjekty, neveřejné neziskové organizace, spolky, církve apod. Žádosti o dotace přijímá Státní fond Životního prostředí České republiky (SFŽP), který je zřízen Ministerstvem Životního prostředí České republiky. SFŽP slouží nejen k přijímání žádostí o dotaci, které následně posuzuje z formálního i věcného hlediska, ale pracuje také jako kontaktní místo pro konzultace projektových záměrů s cílem podání žádosti o dotaci a úspěšné realizace projektu v souladu s pravidly operačního programu.

Nové programové období 2021-2027 je, mimo jiné, zaměřeno na oběhové hospodářství. Předpokládá se tedy vypisování výzev na posilování sběrných sítí kontejnerů, modernizaci a výstavbu sběrných dvorů či podporu třídících systémů. Opomenuty nebudou ani re-us centra, či prevenci vzniku jednorázových plastů.

V současnosti probíhá připomínkování programového dokumentu pro nové programové období 2021-2027. Jelikož dosud nedošlo ke schválení tohoto dokumentu, nejsou v tuto chvíli k dispozici výzvy, do kterých by bylo možné předkládat žádosti o dotaci. Vypsání jednotlivých výzev tak v současnosti nelze s přesností odhadovat. Uvažuje se o tom, že by první výzvy byly zpřístupněny pro příjem žádostí o dotaci ve druhém čtvrtletí roku 2022.