BIOODPAD - biologicky rozložitelným odpadem (BRO) je jakýkoli aerobně nebo anaerobně rozložitelný odpad z domácností a obcí (zbytky z údržby zeleně - tráva, ořezané větve, zbytky natí, slupky). Bioodpadem jsou i kuchyňské odpady, které vyžadují zvláštní druh nakládání.

BIOPLYNOVÁ STANICE - technologické zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné odpady prostřednictvím speciálních bakterií za nepřístupu vzduchu. Hlavním produktem tohoto procesu je bioplyn, který lze využít jako alternativní zdroj energie, a substrát, který se kompostuje.

ELEKTROODPAD - elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení.

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ (spalování odpadů) - použití odpadů převážně způsobem obdobným jako paliva za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie.

KOMPOSTOVÁNÍ - biologická metoda využívání bioodpadu, kterou se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů (za přístupu vzduchu) a činností mikroorganismů přeměňuje bioodpad na kompost.

KOMUNÁLNÍ ODPAD - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

ODDĚLENÝ SBĚR ODPADŮ (separace, tříděný sběr) - činnost, při které dochází k oddělení vybraných složek a druhů odpadů, k jejich oddělenému soustřeďování za účelem předání k dalšímu využití nebo odstranění. Pojem je nejčastěji spojován s odděleným sběrem využitelných a nebezpečných složek komunálních odpadů.

ODPAD - každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k Zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností.

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (POH) - dokument, který se zpracovává za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi podle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.  POH, v rozsahu stanoveném tímto zákonem, zpracovává ministerstvo, kraje v samostatné působnosti a původci odpadů.

PŮVODCE ODPADŮ - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

RECYKLACE - opětovné využití materiálů získaných z odpadů.

RECYKLAČNÍ POPLATEK - poplatek, kterým se financuje nakládání se starými elektrospotřebiči. Platíme ho při koupi nového výrobku.

SBĚR ODPADŮ - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.

SBĚRNÝ DVŮR, SBĚRNÉ MÍSTO - místo určené ke shromažďování a sběru vybraných druhů odpadů vybavené různými druhy shromažďovacích prostředků (různé typy kontejnerů, sběrné boxy apod.). Na sběrném dvoře lze sbírat větší počet druhů odpadů, a to včetně nebezpečných složek. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen.

SKLÁDKA ODPADŮ - technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země.

SPALOVNA KOMUNÁLNÍHO ODPADU - zařízení na energetické využívání odpadů. Zpracovává jinak nevyužitelný směsný zbytkový odpad a vyrábí z něj elektřinu a teplo.

SVOZOVÁ FIRMA - je osobou oprávněnou k nakládání s odpady, která provádí sběr a svoz odpadů do příslušného zařízení na úpravu, využití či odstranění odpadů. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ - sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad,…) odděleně od ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou.

ÚPRAVA ODPADŮ - každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností.

VÝKUP ODPADŮ - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.

VYUŽITELNÝ ODPAD - podíl komunálního, který je možné dále využít - papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad atd.

ZBYTKOVÝ (směsný) KOMUNÁLNÍ ODPAD - zbytek odpadů, který zůstane po vytřídění všech využitelných složek.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ - odebírání použitých elektrozařízení pocházejících z domácností od spotřebitelů bez nároku na úplatu na místě k tomu výrobcem určeném.

ZPĚTNÝ ODBĚR VÝROBKŮ - odebírání použitých výrobků povinnými osobami od spotřebitelů bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění. Zpětný odběr se nevztahuje na výrobky, se kterými bylo nakládáno jako s odpadem již před jejich předáním povinné osobě. Povinnost zpětného odběru v podmínkách ČR se vztahuje na použité oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, elektrozařízení pocházející z domácností, autovraky.