Platné právní předpisy:

Zákony

477/2001 Sb. Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) - úplné znění

541/2020 Sb. Zákon o odpadech

542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností

Vyhlášky:

8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

30/2021 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech

273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

 

Nařízení:

111/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů

352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/categories.xsp?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=3#3

 

K platným právním předpisům Ministerstvo životního prostředí vydává metodické pokyny:

https://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady